Open Trading

інформація для споживачів
електроенергії

України.Компанія ТОВ “ОПЕН ТРЕЙДІНГ”– надійний і стабільний партнер у сфері постачання природного газу промисловим підприємствам України.

Умови постачання електроенергії

Права та обов’язки споживача та постачальника

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці

Перелік основних правових актів

Інформація для споживачів

У разі Вашої зацікавленості й для оцінки можливої економічної вигоди просимо надіслати на нашу адресу ТОВ “ОПЕН ТРЕЙДІНГ” info@opentrading.com.ua заповнений опитувальник

Договір-постачання електричної енергії

Завантажити

Комерційна пропозиція

Завантажити

ТОВ “ОПЕН ТРЕЙДІНГ” пропонує постачання електричної енергії на нових, вигідних умовах:
1. Постачання електроенергії здійснюється за тарифами, про які було домовлено з покупцями. Ціна залежить від особливостей споживання електричної енергії споживачем.

2. Оплата за спожиту електроенергію здійснюється за гнучким графіком, узгодженим з кожним споживачем індивідуально.

3. Граничні значення дозволеної потужності в години контролю максимального навантаження на об’єктах споживача встановлюються на рівні дозволеної потужності.

4. Можливе оперативне коректування заявлених обсягів споживання як протягом року так і на протязі місяця поставки, з відповідною зміною сум платежів. Особливо актуально це перевага для підприємств, обсяги споживання яких, в залежності від різних факторів можуть різко змінюватися протягом місяця.

5. Обсяги споживання не лімітуються. Тобто, споживач має право споживати електричну енергію в необхідних йому обсягах (але не перевищуючи технічних можливостей енергообладнання).

6. Відсутні штрафні та інших санкцій за перевищення лімітів обсягу і потужності споживаної електроенергії. Споживачі нашої компанії споживають електроенергію на комфортних умовах, не виплачуючи при цьому ніяких штрафних санкцій за перевищення потужності і / або обсягів споживаної електроенергії.

7. Фахівцями нашої компанії здійснюється самостійна підготовка і передача документів, необхідних для забезпечення електроенергією своїх споживачів.

Умови постачання електроенергії

– Наявність договору на розподіл електричної енергії з оператором системи розподілу.
– Відсутність заборгованості за активну електричну енергію.
Перелiк нормативно-правовиx документiв

Права та обов`язки споживача та постачальника

Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію;

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для перевірки показників щодо фактично використаних Споживачем обсягів електричної енергії;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії з підписанням відповідного акта;

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства, у тому числі отримувати відшкодування збитків від Споживача за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених Договором;

7) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
Постачальник зобов’язується:
1) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;

2) нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за поставлену електричну енергію відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором;

3) забезпечити наявність різних комерційних пропозицій з постачання електричної енергії для Споживача;

4) надавати Споживачу інформацію про його права та обов’язки, ціни на електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим Договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;

5) публікувати на офіційному веб-сайті (і в засобах масової інформації в передбачених законодавством випадках) детальну інформацію про зміну ціни електричної енергії за 20 днів до введення її у дію;

6) приймати оплату від Споживача за поставлену електричну енергію відповідно до умов цього Договору та Додаткових угод;

7) проводити оплату послуг з розподілу електричної енергії оператору системи, якщо Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу напряму з оператором системи;

8) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

9) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням цього Договору;

10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

11) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача;

12) забезпечувати для оператора системи фінансові гарантії у визначеному законодавством порядку у випадку оплати Споживачем послуги з розподілу електричної енергії через Постачальника;

13) протягом 3 (трьох) днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про нездатність продовжувати постачання електричної енергії Споживачу, він зобов’язується проінформувати Споживача про його право:
  • — вибрати іншого електропостачальника;
  • — наслідки для Споживача у випадку не обрання ним нового електропостачальника;
  • — перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (постачальник «останньої надії»);
  • — на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;


14) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.
Споживач має право:

1) обирати спосіб визначення ціни за постачання електричної енергії на умовах, зазначених у комерційній пропозиції, обраній Споживачем;

 

2) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі;

 

3) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості комерційних послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, затверджених Регулятором, а також на отримання компенсації за порушення таких вимог, розмір якої визначено в комерційній пропозиції;

 

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для перевірки показників щодо фактично використаних Споживачем обсягів електричної енергії;

 

5) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного споживання електричної енергії;

 

6) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

 

7) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору;

 

8) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звіряння розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

 

9) проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з підписанням відповідного акта;

 

10) вільно обирати іншого електропостачальника та розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

 

11) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та цим Договором;

 

12) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

 

13) перейти на постачання електричної енергії до іншого електропостачальника, у разі наявності договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та відсутності припинення постачання електричної енергії внаслідок наявності заборгованості за постачання електричної енергії перед діючим Постачальником, та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому ним порядку;

 

14) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії згідно з умовами цього Договору;

 

2) укласти в установленому порядку договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи для набуття права на правомірне споживання електричної енергії та транспортування електричної енергії до межі балансової належності об’єкта Споживача;

 

3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії;

 

4) протягом 5 робочих днів до початку постачання електричної енергії новим електропостачальником, але не пізніше дати, визначеної цим Договором, розрахуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію;

 

5) надавати забезпечення виконання зобов’язань з оплати за постачання електричної енергії у випадку неможливості погасити заборгованість за постачання та/або перебування в процесі ліквідації чи банкрутства відповідно до Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ;

 

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку електричної енергії, засоби вимірювальної техніки тощо, представників Постачальника після пред’явлення ними службових посвідчень для звіряння показів щодо фактично спожитої електричної енергії;

 

7) забезпечити передачу на адресу Постачальника підписаного з боку Споживача Акт купівлі-продажу та Акту звірки взаємних розрахунків за розрахунковий період протягом місяця наступного за розрахунковим;

 

8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або цим Договором;

 

9) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

Про право безоплатно обирати і змінювати електропостачальника
– Процедура зміни постачальника для клієнта займає до 3 робочих днів.
– Процедура зміни постачальника для клієнта займає до 3 робочих днів. – Мінімальний термін ініціації зміни – за 9 робочих днів до початку місяця поставки
– Підготовку документів та зміну постачальника в повному обсязі виконує команда ТОВ «ОПЕН ТРЕЙДІНГ»
– Юридичний супровід та підтримка при наявності спірних питань з діючим постачальником.

Покроково:

 

Крок 1 – заповнення «опитувального листа»

 

Крок 2 – Підписання договору в двох примірниках та обмін (Особисто;НОВА ПОШТА; Курєр; тощо)

 

Крок 3 – інформування учасників (діючий постачальник, ОСР)

 

Крок 4 – процедура зміни постачальника.

 

Споживачу необхідно знати, що його право на зміну електропостачальника захищено Статтею 59 Закону. Згідно п.1 Статті 59. Зміна постачальника здійснюється на безоплатній основі.

Опитувальний лист

Завантажити

Закон України “Про ринок електричної енергії”.

Переглянути

Режим роботи клієнтськой служби підтримки:

понеділок-п’ятниця з 09-00 до 18-00 годинисубота-неділя – вихідні дні

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів:

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеки споживачів
Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеки споживачів і створений для оперативного реагування та швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеки людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв в роботі обладнання або аварій на виробництві.
I. Дії працівників або свідків нещасного випадку або аварії яка становить загрозу електробезпеки:

Термін подачі інформації:
Негайно

Кому подається інформація:
Для працівників — безпосередній керівник працівника або інша уповноважена особа на підприємстві. Для споживачів — зателефонувати за номером: 38(097) 033 21 21

Порядок дій:
У разі виявлення обставин, що становлять загрозу електробезпеки людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв в роботі обладнання або аварій на виробництві необхідно негайно насамперед самому тримати безпечну відстань від місця події (у разі замикання на землю або падіння дерева на дроти повітряних ліній безпечну відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближених до місця аварії випадкових перехожих або тварин і повідомити про те, що сталося через засоби зв’язку або безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу підприємства для споживачів — зателефонувати за номером: 38(097) 033 21 21

II. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві в разі отримання повідомлення про нещасний випадок або аварію яка становить загрозу електробезпеки:

Термін подачі інформації:
Негайно

Кому подається інформація:
В разі пожежі на об’єктах: повідомити за допомогою засобів зв’язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС. Тел. 101; зателефонувавши за номером: 38(097) 033 21 21

Порядок дій:
Керівники на місцях насамперед повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеки, організувати при необхідності надання першої медичної допомоги, вжити невідкладних заходів щодо недопущення подібних подій.Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати за номером: 38(097) 033 21 21 або відправити лист по електронній пошті на адресу: info@opentrading.com.ua